Ådalshallen
 

Vedtægter

§ l  Navn og hjemsted
Institutionens navn er den selvejende institution Ådalshallen, Skørring, 8544 Mørke beliggende på adressen Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke.
Stk. 2: Dens hjemsted er Syddjurs Kommune.

§ 2  Institutionens formål
Institutionens formål er at drive Ådalshallen. Hallen er fortrinsvis beregnet til benyttelse af lokalområdets beboere og foreninger

Bygningerne skal fortrinsvis være til disposition for sportsklubber, gymnastikforeninger og skoler for udøvelse af sport og idræt.
Bygningerne kan efter bestyrelsens godkendelse også benyttes til andre formål, f.eks. kulturelle formål, møder, teater, koncerter o.lign.
 
 
§ 3  Kapitalforhold
Institutionen er selvejende. Institutionens driftskapital skaffes ved sponsorbidrag samt ved tilskud, lån, indsamlinger og halleje.
Da institutionen er selvejende, har ingen personer, foreninger eller lignende andel i institutionens formue eller eventuelle overskud.
Ligeledes hæfter ingen person eller forening for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud.
 
 
§ 4  Regnskabsåret
Regnskabsåret er fra 1. juli til 30. juni.
Årlig beretning, budget og regnskab tilsendes Syddjurs Kommune.
 
 
§ 5  Institutionens midler
Eventuelt overskud, der ikke bruges til udligning af underskud eller hensættelser til istandsættelser, fornyelser, vedligeholdelse m. v. eller til imødegåelse af eventuelle fremtidige underskud, kan anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering eller udvidelse af bestående bygninger og/eller anlæg samt inventar
Institutionens midler skal indsættes i pengeinstitutter på konti, der lyder på institutionens navn - eller anbringes i værdipapirer.
Institutionens formue og eventuelle overskud tilfalder alene institutionen.
Der kan ikke udbetales udbytte, tantieme eller direkte aflønning til personer i deres egenskab af medlemmer af halbestyrelsen.
 
 
§ 6  Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober.
Stk. 2: Generalforsamlingen med dagsorden bekendtgøres med mindst 2 ugers varsel i egnens lokale dag- eller ugeblade.
Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal omfatte:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsens formand
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende og efter¬følgende regnskabsår.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 7. Uddeling af Herdis og Jens Amorsens mindelegat
 8. Eventuelt
Stk. 4: Forslag til behandling skal indsendes skriftligt til bestyrelsesformanden senest 1 uge før mødet.
Stk. 5: Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
 
 
§ 7  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller når mindst 100 stemmeberettigede personer (se § 8) fremsender skriftlig begæring herom til bestyrelsens formand.
Stk. 2: Begæring skal være ledsaget af forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.
Stk. 3: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at formanden har modtaget kravet.
 
 
§ 8  Stemmeret
Enhver beboer i Ådalsområdet og personer, der har tilknytning til en forening i Ådalsområdet, der benytter Ådalshallen og som er fyldt 18 år, har adgang til og stemmeret på institutionens generalforsamling. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
 
§ 9  Valgbarhed
Enhver stemmeberettiget person, der er fyldt 18 år, er valgbar.
 
 
§ 10  Valg til bestyrelsen
Valg til bestyrelsen sker på den ordinære generalforsamling. Der vælges 5 medlemmer, og mindst 1 suppleant. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen og vælges på skift, i lige år 2, i ulige år 3.
 
 
§ 11  Bestyrelsens konstituering og forretningsorden m.v.
 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan udpege en kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Konstitueringen sker umiddelbart efter generalforsamlingen eller på det førstkommende bestyrelsesmøde.
 2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
 3. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog minimum 4 gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde.
 4. Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 5. Der skal laves referat af bestyrelsesmøderne.
 
 
§ 12  Bestyrelsens opgaver
 1. Bestyrelsen repræsenterer den selvejende institution Ådalshallen i enhver henseende.
 2. Det er bestyrelsens opgave at føre tilsyn med alt, der er underlagt institutionen samt at sikre tidssvarende vedtægter.
 3. Bestyrelsen kan til den daglige drift ansætte en halinspektør, som ikke kan være medlem af bestyrelsen.
 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at udleje og benyttelse af bygninger og anlæg sker på en sådan måde, at der fremkommer tilstrækkelige midler til dækning af udgifter til driften - herunder til forrentning af lån, afdrag og afskrivning m.m.
 5. Bestyrelsen udfærdiger retningslinier for den daglige drift og for benyttelse af institutionens bygninger og anlæg.
 6. Bestyrelsen udarbejder og fremlægger regnskab og budget til generalforsamlingen.
 
 
§ 13  Revision m.v.
Anlægsregnskaber og institutionens årsregnskaber skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der udpeges af bestyrelsen.
Driftsregnskab og status afleveres af revisor til bestyrelsen senest den 1. september. Det årlige regnskab skal af bestyrelsen forelægges på generalforsamlingen
 
 
§ 14 Tegningsregler
Institutionen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. 
I tilfælde af køb, salg, låntagning eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.
 
 
§ 15  Hæftelse
Institutionen hæfter kun med sin formue for sine forpligtelser. Bestyrelsen hæfter ikke for institutionens forpligtelser.
 
 
§ 16  Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen med simpelt stemmeflertal.
Stk. 2: Syddjurs Kommune skal godkende vedtægtsændringer, før de kan træde i kraft.
 
 
§ 17  Opløsning
Opløsning af institutionen kan kun besluttes, hvis det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers og højst 6 ugers mellemrum. 
Stk. 2: På den første generalforsamling skal opløsningen godkendes ved, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er herfor. Ved den anden generalforsamling er almindelig flertal tilstrækkeligt til vedtagelse af oplæsning.
Stk. 3: Det er endvidere forudsætning at Syddjurs Kommune afgiver en endelig godkendelse af beslutningen.
Stk. 4: I tilfælde af opløsning skal der vælges 3 medlemmer og træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue. Formuen skal anvendes, så den tilgodeser de i formålsparagraffen nævnte almennyttige virkeområder.
 
Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 17 marts 2016.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444