Ådalshallen
 

Generalforsamling 30. oktober 2008

Repræsentantskabsmøder torsdag den 30. oktober 2008 kl. 19 i Ådalshallen

Repræsentantskabsmøde kl. 19
 
Der er mødt 18 stemmeberettigede inklusiv fuldmagter, så repræsentantskabet var beslutningsdygtig.

1. John Grauballe valgt til dirigent

2. Regnskab godkendt.

Torben Langballe redegjorde for overdragelsen af klubhuset.
Hallen er i indeværende regnskabsår ikke blevet nedskrevet med 100.000 som i stedet for skulle tilfalde IF Ådalen. Derfor skal Ådalshallen betale 100.000 kroner til IF Ådalen.
Ådalshallens tilskud vil fra og med 2009 være nedskåret med 100.000 kroner.
I budgettet er der regnet med de 100.000 kroner - som ikke er der alligevel.
I 2009 betaler Ådalshallen 50.000 kroner til IF Ådalen.

3. Intet under eventuelt
 
 
Generalforsamling kl. 19.30

1  John Grauballe valgt til dirigent

2  Formandens beretning blev godkendt

3  Regnskabet godkendt

4  Budget 2008-2009
Budgettet skal justeres, da der mangler at blive trukket 100.000 kroner – disse penge skal overføres til IF Ådalen.

5  Vedtægtsændringer er sendt til repræsentantskabet sammen med mødeindkaldelsen.
 Frede Pedersen gennemgik ændringerne.
 § 13 Bestyrelsen kan udpege en kasserer der ikke er medlem af bestyrelsen – rettes til –
Bestyrelsen kan udpege en kasserer der ikke er medlem af bestyrelsen/repræsentantskabet.
Generalforsamlingen godkendte ændringen.

6  Der var ikke indkommet forslag.

7  Helle Kirkegaard, Ulla Andersen og Anni Kjeldsen valgt til repræsentantskabet.

8  Herdis og Jens Amorsens mindelegat givet til Jørgen Mikkelsen.

9  Eventuelt – Torben Langballe overrakte gave til den afgående kasserer, Poul Andersen.
 
 
Repræsentantskabsmøde

1. John Grauballe valgt til dirigent

2. Valg af formand, næstformand og sekretær til repræsentantskabet
Frede Pedersen, Per Kvist og Mogens Greve genvalgt.

3. På valg til bestyrelsen er Poul Andersen og Mogens Greve - og der mangler desuden endnu et bestyrelsesmedlem. Poul Andersen modtog ikke genvalg.
Lene Bødker og Mogens Greve er valgt
Der blev givet tilsagn om, at et bestyrelsesmedlem udpeget af IF Ådalen kan indgå i bestyrelsen på et senere tidspunkt.

4. Ingen punkter under eventuelt.
 
 
Efter møderne konstitueres den nye bestyrelse
1. Torben Langballe, Helle Kirkegaard og Mogens Greve - h.h.v. formand, næstformand og sekretær. Ny kasserer er Lene Bødker.

2. Eventuelt - Torben tager en snak med Birgitte Bach Thomsen om rådgivning i valg af nyt økonomisystem.
Bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 2. december kl. 18.30.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444