Ådalshallen
 

Generalforsamling i Ådalshallen torsdag 25. oktober

Repræsentantskabsmøde kl. 19

Det blev konstateret, at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt.

Et forslag om vedtægtsændringer er ikke med som punkt på dagsordenen - de fremmødte gav tilsagn om at behandle forslaget.

1 Torben Langballe valgt til dirigent

2 Fremlæggelse af regnskab - regnskabet godkendt

 • Budgettet for næste år er endnu ikke klart - Morten Rasmussen gennemgik enkelte af de poster som kommer til at fremgå af budgettet
  - 5.000 til ”Liv i hallen”
  - 7.500 til regnskabsmæssig assistance
  - 1.000 til kursusudgifter
 • Vedligeholdelse nedskrives fra 233.000 til 150.000 - pengene skal findes ved opsparing honorering af de usynlige hænder - sponsorer og frivillige, lønforhold til halbestyrer skal afklares, de øvrige poster fremskrives.
 • Når budgettet er klart, kommer det ud på aadalshallen.dk - og sendes ud med referatet.

3 Vedtægtsændring af hallens § 15 - forslaget godkendt

 • Ny tekst
  §15 Revision m.v.
  Driftsregnskab og status udarbejdes i samarbejde med en registreret eller statsautoriseret revisor, denne udpeges af hallens bestyrelse. Regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse og revisoren inden fremlæggelse for repræsentantskabet og generalforsamlingen.
  Driftsregnskab og status afleveres af revisor til bestyrelsen senest den I. september.
  Det årlige regnskab skal af bestyrelsen forelægges det samlede repræsentantskab, som har påtaleret.
  Regnskabet skal således godkendes eller forkastes af repræsentantskabet - afgørelsen skal fremgå af referatet.

  Ændringen sker på betingelse af godkendelse i Syddjurs Kommune.

4 Eventuelt

 • Halbestyrelsen overvejer at ændre vedtægten for Herdis og Jens Amorsens mindelegat, da formuen til stadighed vokser - hvilket ikke har været hensigten. En del af formuen kan bruges til øremærkede formål i hallen.


Generalforsamling kl. 19.30

1 Torben Langballe valgt til dirigent

2 Formandens - Morten Rasmussens - beretning
Godkendt

3 Regnskabet fremlagt

4 Vedtægtsændring - Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Udgår og tages op senere

5 Vedtægtsændring af hallens § 15
Ændringsforslaget er godkendt af repræsentantskabet

6 Der er ikke indkommet forslag

7 Ellen Jensen og John Grauballe valgt til repræsentantskabet

8 Herdis og Jens Amorsens mindelegat givet til Torben Langballe

9 Eventuelt
Ingen bemærkninger

 

 

Repræsentantskabsmøde

1. Torben Langballe valgt til dirigent

2. Valg af formand, næstformand og sekretær til repræsentantskabet

 • Frede Pedersen, Per Kvist og Mogens Greve genvalgt

3. Valgt til bestyrelsen - Helle Kirkegård er på valg - og modtager ikke genvalg

 • Morten Hansen er valgt.
  Repræsentantskabet gav tilsagn om, at Morten Hansen kan indgå i bestyrelsen uden at være medlem af repræsentantskabet.

4. Eventuelt

 • Frede Pedersen - der er p.t. tre bestyrelsesmedlemmer som ikke er med i repræsentantskabet, hvorfor bestyrelsen nu vil se på mulighederne for at ændre organisationsformen.

 

Efter møderne konstituerede den nye bestyrelse sig

 • Morten Langballe, Rune Toft og Mogens Greve er valgt til henholdsvis formand, næstformand og sekretær.
 • Kasserer - Birgit Holme meldte fra som kasserer.
  Bestyrelsen har udpeget Lene Vestergaard som ny kasserer - Lene er ikke medlem af bestyrelsen.
  Hun starter med at se på omfanget af kassereropgaven og at indgå i en overdragelse - dette afregnes med 250 kroner i timen, hvorefter man ser på afregning på årsbasis.
  Morten sørger for en fuldmagt til Lene.
  Udgifter på mere end 3.000 kroner skal fremover godkendes af formanden.
 • Ellen kontakter Birgit for at aftale en overdragelse af regnskabet - og spørger om forsikringsskaden er anmeldt, og om der er et forsikringstilbud fra Topdanmark.
 • Næste møde
  Tirsdag 4/12 kl. 20 - foreløbige punkter til dagsorden
  årsplan i forhold til Ernst og kassereren
  budget - inklusive tal fra byggesyn
  mødedatoer
Eventuelle andre punkter mailes til Mogens senest en uge inden mødet.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444