Ådalshallen
 

Generalforsamling onsdag 25. oktober 2017

1. Valg af dirigent
Ellen Jensen valgt.


2. Beretning fra bestyrelsens formand
Morten fortalte om årets gang og byggestatus.
Næste større opgave bliver udskiftning af tag.
Beretningen godkendt.


3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Lene gennemgik regnskabet.
Regnskabet godkendt.


4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende og efterfølgende regnskabsår
Lene gennemgik budgettet.
Budgettet godkendt.


5. Indkomne forslag
Ingen forslag.


6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Rune Toft, Morten Hansen og Mogens Petersen genvalgt.


7. Uddeling af Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Simon Toft fik det glade budskab om at modtage legatet – og får det overrakt til halfesten på lørdag.


8. Eventuelt
Ingen bemærkninger
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444