Ådalshallen
 

Generalforsamling i Ådalshallen torsdag 27. oktober 2011

Repræsentantskabsmøde kl. 19
Der er 18 stemmeberettigede inklusiv fuldmagter, så repræsentantskabet er beslutningsdygtig.
 1. John Grauballe valgt til dirigent
 2. Fremlæggelse af regnskab - regnskabet godkendt
 3. Intet under eventuelt

Generalforsamling kl. 19.30 

 1. John Grauballe valgt til dirigent
 2. Formandens Torben Langballes beretning blev godkendt
 3. Regnskabet fremlagt
 4. Budget 2011-2012 fremlagt
 5. Der er ikke indkommet forslag
 6. Helle Kirkegård, Ulla Andersen og Anni Kjeldsen valgt til repræsentantskabet
 7. Herdis og Jens Amorsens mindelegat givet til Iver Andersen
 8. Eventuelt - Ellen Jensen takkede på bestyrelsens vegne Torben for indsatsen som bestyrelsesformand i fem år.

Repræsentantskabsmøde

 1. John Grauballe valgt til dirigent
 2. Valg af formand, næstformand og sekretær til repræsentantskabet
  Frede Pedersen, Per Kvist og Mogens Greve genvalgt
 3. Valgt til bestyrelsen - Mogens Greve og Rie Madsen er på valg
  Mogens Greve og Morten Rasmussen valgt
  Der er givet tilsagn om, at to bestyrelsesmedlemmer kan indgå i bestyrelsen på et senere tidspunkt
 4. Ingen punkter under eventuelt


Efter møderne konstitueredes den nye bestyrelse

 • Helle Kirkegaard og Mogens Greve valgt som h.h.v. formand og sekretær
  Der mangler to personer i bestyrelsen
 • Ellen indkalder til møde med Ernst og skolen om undersøgelse af muligheder for at indrette hallens køkken til at kunne håndtere madordning til skole og børnehus.
 • Næste møde tirsdag 22. november kl. 19.
  Punkter til dagsordenen mailes til Mogens senest 15. november
  Foreløbige punkter - struktur - uddelegering - ansvarsområder
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444