Ådalshallen
 

Generalforsamling torsdag 27. oktober 2016 kl. 19.30

 
 
1 Valg af dirigent
Torben Langballe valgt
 
 
2 Beretning fra bestyrelsens formand
Der er brugt meget tid på at tilrettelægge byggeriet og få økonomien til at hænge sammen.
Anægsbudgettet på det igangværende byggeri er 1,6 mio kroner.
Syddjurs har givet 1 mio. - resten dækkes af IFÅ og Ådalshallen.
Planen er at støbe gulv i år - og at byggeriet er færdigt til sommer.

Fremtidsplanen handler blandt andet om en springgrav – på trods af at også Mørke arbejder med det.

IFÅ har indvilget i at søge fonde til i første omgang indkøb af inventar, samt fitness og spinningudstyr.

Beachbane er indviet.

Der arbejdes med et projekt om noget IT, projektor og infoskærm i hallen, så trænere eksempelvis kan vise træningsøvelser via deres mobil på storskærm.

Der er lavet aftale med nyt alarmfirma og lavet TV-overvågning.

Nyt nøglesystem taget i brug.

Flere døre trænger til udskiftning - Syddjurs har givet 170.000 til nøglesystem og indvendige/udvendige døre.

Børnedyrskue, fællesspisning, hoppedag - regner med halfest i oktober 2017.
 
 
3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Der er en difference i elforbruget, som p.t. er ved at blive undersøgt. Vi er blevet lovet en stor besparelse efter udskiftning til LED-lys i hallen, men el-udgiften er stort set uændret.

Overskud cirka 170.000 kroner.

Regnskabet godkendt
 
 
4 Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende og efterfølgende regnskabsår
Budgetteret med 40.000 kroner i overskud det kommende år.

Budget godkendt
 
 
5 Indkomne forslag
Ingen forslag
 
 
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg Ellen Jensen og Mogens Greve - genvalgt.
 
 
7 Uddeling af Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Legatet gives til Helle Kirkegaard.
 
 
8 Eventuelt
Ingen bemærkninger
 
 
 
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444