Ådalshallen
 

Generalforsamling i Ådalshallen torsdag 28. oktober 2010

Repræsentantskabsmøde kl. 19
Der er 21 stemmeberettigede inklusiv fuldmagter, så repræsentantskabet er beslutningsdygtig.

 1. Mogens Petersen valgt til dirigent
 2. Fremlæggelse af regnskab - regnskabet godkendt
 3. Intet under eventuelt

Generalforsamling kl. 19.30

 1. Mogens Petersen valgt til dirigent
 2. Formandens Torben Langballes beretning blev godkendt
 3. Der er fejl i datoerne på side to i regnskabet - generalforsamlingen sagde OK til, at kasserer Rie Madsen får det rettet ved revisoren - regnskabet godkendt
 4. Budget 2010-2011 godkendt
 5. Der er ikke indkommet forslag
 6. Ellen Jensen og John Grauballe valgt til repræsentantskabet
 7. Herdis og Jens Amorsens mindelegat givet til Henrik Pedersen
 8. Eventuelt - ingen bemærkninger

Repræsentantskabsmøde
 1. Mogens Petersen valgt til dirigentValg af formnd, næstformand og sekretær til repræsentantskabet
 2. Frede Pedersen, Per Kvist og Mogens Greve genvalgt
 3. På valg til bestyrelsen er Torben Langballe og Ellen Jensen - der mangler endnu et bestyrelsesmedlem
  Torben valgt for et år, da han har bebudet sin afgang senest om et år
  (Der blev i 2008 givet tilsagn om, at et bestyrelsesmedlem udpeget af IF Ådalen kan indgå i bestyrelsen på et senere tidspunkt)
 4. Ingen punkter under eventuelt

Efter møderne konstitueres den nye bestyrelse
 • Torben Langballe, Helle Kirkegaard og Mogens Greve valgt som h.h.v. formand, næstformand og sekretær
 • Rie er kasserer til 31/12, hvor Morten Rasmussen overtager
 • Torben kontakter Kirsten fra håndboldafdelingen om stævner
 • Ellen indkalder til møde mellem halbestyrelsen og den nedsatte arbejdsgruppe om halfremtiden tirsdag 23. november kl. 19 i Ådalshallen
 • Der holdes bestyrelsesmøde torsdag 20. januar kl. 18.30 - julefrokost kl. 19.30
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444