Ådalshallen
 

Generalforsamling torsdag 31. oktober 2013 kl. 19 i Ådalshallen

Repræsentantskabsmøde kl. 19

1 Torben Langballe valgt til dirigent

2 Fremlæggelse af regnskab - regnskabet godkendt

Morten Langballe gennemgik hovedtrækkene i regnskabet.

 • Sponsorer står på 0 kroner, da de endnu ikke er opkrævet. Der vil næste år være 2 x sponsorindtægter.
 • Investeret omkring 250.000 kroner
  El - fald 143.000 til 115.000
  Varmeforbrug reduceret med 1/3 - 60.000 til 40.000
  Vand reduceret med 2/3 - 31.000 til 12.000
 • Hidtil afskrevet 2 % af anskaffelsessummen hvert år
  Ændres fremover til saldometoden = 2 % af den bogførte værdi (930.000) - over 50 år.
  Forslag om at tjekke, om 2 % er det rigtige - måske i stedet for en procentsats + et fast beløb.

Regnskabet godkendt.

Budget:
Der er ønske om at have de to foregående regnskabsår med på budgettet næste år.

3 Eventuelt
Halbestyrelsen overvejer at ændre vedtægten for Herdis og Jens Amorsens mindelegat, da formuen til stadighed vokser - hvilket ikke har været hensigten. En del af formuen kan bruges til øremærkede formål i hallen.


Generalforsamling kl. 19.30

1 Torben Langballe valgt til dirigent
Konstaterede at der er indkaldt rettidigt

2 Formandens - Morten Rasmussens - beretning blev godkendt

3 Regnskabet fremlagt

4 Indkomne forslag
Ingen

5 Jan Toft og Robert Meldgård valgt til repræsentantskabet

6 Herdis og Jens Amorsens mindelegat
Går til Lars Erik og Marianne som passer IF Ådalens klubhus i Lime (overrakt i eftermiddags)

7 Eventuelt - ingen bemærkninger
Ansvarlige for børnedyrskuet, Ulla, Dorte og Helle, får gavekort til weekendophold som påskønnelse for det store arbejde.

 

Repræsentantskabsmøde

1. Torben Langballe valgt til dirigent

2. Valg af formand, næstformand og sekretær til repræsentantskabet
Frede Pedersen, Per Kvist og Mogens Greve genvalgt

3. Valgt til bestyrelsen
Morten Langballe og Ellen Jensen valgt

4. Eventuelt
Ingen bemærkninger

 

Bestyrelsen

Efter møderne konstituerede den nye bestyrelse sig
Morten Langballe, Rune Toft og Mogens Greve er valgt til henholdsvis formand, næstformand og sekretær.

Næste møde
Torsdag 5/12 kl. 20

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444