Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 12. januar 2012

1 Referater fra bestyrelsesmøde 22/11
Retningslinjer for hallens brugere sendes til IFÅ.

2 Nyt fra formanden
Ingen bemærkninger

3 Nyt fra Ernst
Afregning for spinning. IFÅ har hidtil betalt 2.000 kroner pr. md. med afregning 1/3 og 1/9 jvnf. referat af 20/1 2011. Ernst får 1.800 kroner om måneden for at gøre rent.
Morten får fat i lejekontrakten for spinningrummet, og på næste møde laves oplæg til ny kontrakt.

4 Nyt fra kassereren
Der er modtaget tilskud fra kommunen - og et udestående for el/varme til klubben er modtaget.
Efter at sponsorudvalget er nedlagt, skal vi have set på skiltereklamerne i hallen.
Frede undersøger på møde i sommerfestudvalget i næste uge, hvad status er.

Morten taster bilag ind pr 31/12 med henblik på at overdrage kassererjobbet til Birgit.

5 Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger

6 Ideer og forslag til nyt tiltag
Ellen har forhørt sig på skolen, om hallen skal arrangere fest ved skolens 50 års jubilæum i 2012.
Der bliver skolefest torsdag 27. september, og planen er at lave åbent hus på skolen lørdag 29. september om dagen.
Skolen ser meget gerne, at hallen laver en fest om aftenen.
Morten og Rune hører Jørgen Hinge og Torben Langballe, om de har mod på opgaven - (årets første oktoberfest med store ølkrus??).

Madordning - der er ikke udsigt til en umiddelbar permanent løsningsmodel, men der arbejdes videre med sagen. Rune kigger på indretningsmuligheder til næste møde.

Rune foreslår at lave en julefrokost - der blev også foreslået en årlig oktoberfest.

Børnehjørne - Morten hører Trine om, hvor langt hun er.

7 Næste møde
Fællesmøde med IF Ådalen 6. marts 2012 kl. 18.30 i Ådalshallen

8 Eventuelt
Falck har tilbudt at gennemgå vores abonnement - Ernst giver dem besked om at ringe til Morten.

Yderdøre til omklædningsrum er skæve. Rune sørger for to nye.

Ernst har fået to toiletkummer som skal erstatte dem på toiletterne i hallen.

Ernst køber to nye måtter til gangen.

IFÅ har fået penge til en boldrenser til hallen.

Emner til fællesmøde med IFÅ:
Det er et problem med visse holds brug af harpiks i hallen.
Forhør om de forskellige afdelinger vil bakke op om julefrokost, oktoberfest el.l.

Formalia siger, at menige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af repræsentantskabet. Frede snakker med Lars Schmidt fra IFÅ for at få det på plads inden næste møde, så både Morten Rasmussen Rune Toft - og evt. Birgit Holme kommer ind på ledige pladser.
På næste møde bliver de så officielt medlemmer af bestyrelsen. Morten fortsætter som kasserer til næste møde, hvor han overdrager den tjans til Birgit - for selv at blive formand.
Jvnf. vedtægterne behøver kassereren ikke at sidde i repræsentantskabet.


Retningslinjer for hallens brugere – vedtaget på møde 22/11 2011
Placering af diverse rekvisitter m.m. i hallen og de forskellige lokaler er halbestyrelsens ansvar.
Brugerne må påregne, at der løbende kan ske ændringer i forbindelse med opbevaring af effekter og indretning af lokaler.
Halbestyrelsen forsøger til enhver tid at tilgodese flest mulige brugeres behov og ønsker og at udnytte hallen og de øvrige rum optimalt.
Halbestyreren arbejder ud fra disse retningslinjer - eventuelle ønsker, spørgsmål m.m. rettes til halbestyrelsen.

Til afslutninger og møder m.m. blandt hallens normale brugere, hvor hallen leverer mad/drikkevarer kan man efter aftale med halbestyrelsen låne lokaler ude beregning. Der kan dog blive tale om betaling for rengøring.
Det er ikke tilladt at medbringe mad- og drikkevarer i hallen - hverken til arrangementer/aktiviteter eller ved leje af lokaliteter, med mindre andet aftales med halbestyrelsen.

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444