Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen torsdag 16. august 2012

1 Referat fra møde 18. juni
De sidste hængepartier m.h.t. ansvarsområder drøftes på næste møde i forbindelse med planlægning af generalforsamlingen.


2 Nyt fra kassereren
Der mangler tre betalinger for skilte - skiltene er pillet ned.
Ernst sørger for aktivitetsskema med aktiviteterne i hallen - og sender det til Birgit.

Sidste regnskabsår viser 22.000 i underskud på driften - inden renter og afskrivninger.
I indeværende regnskabsår ser der ud til at være cirka 100.000 kroner at gøre godt med til vedligeholdelse. Det skal overvejes at lave en opsparingskonto til at tære på for at undgå perioder med overtræk.
Birgit laver et budgetforslag.

Hallen har endnu ikke modtaget penge fra skolen til børnehjørnet.

Sponsorpleje og sponsormuligheder m.m. - sættes på dagsordenen til næste møde.

3 Nyt fra formanden
Orientering om halfesten 27. september.


4 Nyt fra Ernst
Der er udskiftet batteri i hjertestateren + bestilt børneelektroder.
Der er ét kursus tilbage - børnehus, skole og tennisklub inviteres. Kontrakten med Trygfonden udløber snart, og derefter overtager hallen selv driften.

Ernst foreslår at lave lokalet ud mod sportspladsen om til ”ungerum” - der er forslag om at lave en indvielsesdag i løbet af efteråret.
Der skal dog være mulighed for i særlige tilfælde også at bruge lokalet til andre formål.

Vandskade i hallen ved herrernes omklædningsrum p.g.a. defekt ventil. Gulvet har taget lidt skade og er blevet sort. Birgit undersøger forsikringsforholdene og anmelder skaden.


5 Nyt om samarbejde med IFÅ og skole
Orientering om møde med IFÅ 26/6. Det var et godt og positivt møde, hvor der blandt andet blev snakket om forskellige muligheder for at indrette hallen til flere aktiviteter.

Der er sat skab op i hallen til skolebrug.
Rune har kontakt med bordtennisafdelingen og finder en ordning med placeringen af bordene.
Ernst og Morten arrangerer møde med skolen i løbet af august.

Spinningafdelingens leje af lokale
Der betales 2.000 kroner om måneden - Ernst får 1.800 kroner om måneden.
Rummet kan ikke anvendes til andet.
Morten laver et revideret betalingsforslag og sender rundt til bestyrelsen - med månedlig betaling.


6 Repræsentantskabet
Rune og Morten arbejder videre med et forslag til, hvordan man evt. kan nedlægge repræsentantskabet - har kontakt til DGI og Voldum Hallen.


7 Mærkedage i lokalområdet
Frede sørger for gave til 50 års fødselsdag.


8 Ideer og forslag til nye tiltag
Rune har kontakt med Virklund for at få priser på forskellige nyindretninger.


9 Næste møde
4/9 kl. 20-22 holdes fællesmøde med IF Ådalen.
20/9 kl. 20 Bestyrelsesmøde.
Generalforsamling 25. oktober - repræsentantskabsmøde kl. 19.


10 Eventuelt
Torben Langballe orienterede om jubilæumsfesten.
Mogens skriver om jubilæumsfesten i Lokalavisen - med købestederne brugs, sparekasse, hal og skole samt nettet. Alle som vil være med til at bakke op om hal og skole er velkomne. Tilmelding senest 15. september. Morten sender plakaten til Mogens.

På næste møde skal der findes en modtager af mindelegatet.

Rune har skaffet en infoskærm til 700 kroner + sponsoreret computer.

MA-net - årets skulderklap - 10.000 kroner kan søges senest 1. september.
Syddjurs Ungdomsskole har også en pulje.

Byggemøde - frede forsøger at få det på benene fredag 24/9 kl. 17.
På mødet ses der bl.a. på varmen i spinningrummet - der kan laves en ”blæserløsning” for 4.-5.000 kroner.
Der skal ryddes op i depotrummet - Rune og Ernst ser på det.

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444