Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 19. marts 2012

 
1 Referater fra bestyrelsesmøde 12/1 + fællesmøde 6/3
Morten har endnu ikke givet endeligt tilsagn om at tage formandsposten. Han ønsker, at der først laves en beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsopgaver for også bedre at kunne se, hvad formandsjobbet indebærer.

Hvis hver især kort beskriver deres nuværende opgaver og mailer til Mogens i løbet af 14 dage, kan der tages udgangspunkt i det.

Ellen undersøger, om der er andre måder at organisere sig som en selvejende institution end det nuværende repræsentantskab.

Navnene på halbestyrelsens medlemmer bringes i IFÅ’s sommerfestblad på hallens helside - samt henvisning til hjemmesiden.

Ellen snakker med skolen om halfesten.

Børnehjørne - det overvejes at få et whiteboard i stedet for lærred.

Ved næste byggesyn kigger man på revnerne i halgulvet.

Sponsorudvalg - Frede har fået en henvendelse fra en som gerne vil hjælpe med at tegne skiltereklamer - og tager kontakt for at finde ud af nærmere.
Der skal hurtigst muligt sendes regning til dem som har reklameskilte i hallen ud fra gældende praksis - og samtidig kan man så se på eventuelle nye muligheder.
Frede laver et oplæg til et brev som sendes ud sammen med regningerne.

Falckabonnement - Morten afventer udspil fra Falck.

Morten kontakter skolen for et møde jvnf. beslutningen om at mødes en gang årligt.


2 Nyt fra formanden
Ingen bemærkninger


3 Nyt fra Ernst
Spinning ønsker pris på fire timers spinning + afslutning i hallen og spisning.
Interne brugere = 200 kroner i timen + rengøring.
Der skal senere ses på at lave nogle faste priser, så man ikke behøver at tage det op hver gang.

Spinning giver 2.000 kroner - og hallen betaler 1.800 kroner til Ernst efter nugældende aftale baseret på ti timer ugentligt.
Morten tager kontakt med IFÅ-formand Lars Schmidt med henblik på en revision af aftalen.


4 Nyt fra kassereren
Elforbruget ser noget stort ud i forhold til aktiviteterne i hallen.
Rune undersøger det nærmere.

Skolefest - skolen bruger hallen fra mandag til fredag.
Lejeprisen i 2011 var for 9/4-15/4 8.500 kroner. Prisen sættes til det samme i 2012.
Rune snakker med Rosenholm El om at få en måler på, så man kan tjekke strømforbruget.
I samme forbindelse vendes også el-forbruget til pillefyret samt muligheder for lysforbedringer i hallen.
Elforbruget er stigende, og i indeværende regnskabsår bliver udgiften for 76.000 kWh cirka 140.000 kroner (rettet efter udsendelse af referatet).

5 Temperatur i spinninglokalet
Rune undersøger, hvorfor der er så varmt i spinningrummet, og hvad der eventuelt kan gøres.


6 Halfest 29. september
Se pkt. 1


7 Mærkedage i lokalområdet
Ingen bemærkninger


8 Ideer og forslag til nye tiltag
Ingen bemærkninger


9 Næste møde
Torsdag 3. maj kl. 20.
Afbud fra Mogens p.g.a. konfirmation om fredagen.


10 Eventuelt
Rune fortalte om forslag til om- og tilbygning med mulighed for at lave det i etaper.
Ellen kontakter skole og børnehus for at høre om deres ønsker og holdning ud fra planen - blandt andet også om forventninger/krav til tidshorisonten for madordning.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444