Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelse 20. september 2012

1. Referat fra møde 16. august
Pkt. 2 - sponsorpleje og sponsormuligheder m.m. er ikke kommet med på dette mødes dagsorden - skal med næste gang.
Vandskade på halgulvet foran omklædningsrummet - Birgit undersøger det.
Det overvejes, om der i stedet for skal lægges klinker, når skaden udbedres.


2. Nyt fra kassereren
Efter 27 år er der nu opstået tvivl om, hvem der ejer Ådalshallen - den selvejende institution eller Syddjurs Kommune.
Den eneste som tinglysningen viser, er at Ådalshallen er skattepligtig på grunden.
Revisionen har forgæves efterlyst noget skriftligt på ejerforholdet, og kommunen har ikke kunnet oplyse det.

Regnskab gennemgået - Birgit fremskriver budgettallene - p.t. er der ikke udsigt til væsentlige afvigelser - bortset fra de ekstraordinære indtægter/udgifter /éngangsindtægter/- udgifter fra foregående regnskabsår som ikke forekommer igen i det nye regnskabsår.

Elpris kan nedsættes ved at låse prisen 2-3 år. Bestyrelsen gav Birgit OK til at aftale det med Nrgi.

Skolen mangler stadig at betale 1.000 kroner til børnehjørnet.

Modtager af Amorsens mindefond aftalt. Frede sørger for gravering m.m.

Birgit har aftalt et møde med en assurandør som vil give et nyt forsikringstilbud, og Rune og Morten indhenter også tilbud med udgangspunkt i nuværende forsikring - der forhøres også om gode råd i forhold til ændringer af dækningen.


3. Nyt fra formanden
Dialog møde med IFÅ
IFÅ har et ønske om motions- styrketræningsrum - men har ikke en løsning på økonomien


Spinning
Økonomi - konklusionen er, at man sammen skal forsøge at lave en model baseret på forbrug/månedlig afregning - ud fra medlemstallet i dag - med et garanteret minimumsbeløb. Der er aftalt et møde.

Rune i dialog med Virklund
Rune har haft møde med en konsulent om opdeling af hal, montering af bomme og tove og en springgrav m.m. Der kommer priser.

Hjertestarterkursus 27. november
Der er 12 pladser

Samarbejde med skolen
Der er kommet to ekstra skabe bestilt af skolen - det kniber med at finde plads, men der gøres et ihærdigt forsøg.

Lokalrådet
Dialogmøde på skolen mandag 8. oktober for alle interesserede.


4. Nyt fra Ernst
Ernst fortalte om forskellige vedligeholdelsesarbejder på varmeanlægget.

Der skal laves hylder til tasker.


5. Generalforsamling
Ellen sørger for annonce

Hallens ejerforhold undersøges og forventes at være klar i rette tid til generalforsamlingen.
edtægterne skal ændres, så der ikke kræves revision af en statsautoriseret revisor - men en registreret revisor.

Birgit hører kommunen, om det er OK - og laver forslag til vedtægtsændring af §15.

Birgit laver ændringsforslag til vedtægterne for mindefonden
- beløb over 25.000 kroner kan af hallens bestyrelse overføres til …

Flere af IF Ådalens repræsentanter i repræsentantskabet møder ikke op til generalforsamlingen, og der er god mulighed for IF Ådalen at få repræsentanter valgt ind, som er parate til at yde en indsats for hallen - med mulighed for også at stille op til bestyrelsesvalg.


6. Byggesyn
Frede redegjorde kort for forløbet.


7. Halfest 29. september
Der er solgt 450 tilmeldte. Morten bestiller billetter til halbestyrelsen.


8. Mærkedage i lokalområdet
Morten finder noget til skolejubilæet.


9. Ideer og forslag til nye tiltag
Mogens nævnte muligheden for at bringe et lethal i spil sammen med de øvrige muligheder. Tendensen er, at udendørs aktiviteter trækker mere og mere.


10. Næste møde
25. oktober kl. 18.30 - generalforsamling kl. 19


11. Eventuelt
Birgit ønsker strammere mødestruktur - Ellen er fremover mødeleder.

Efter generalforsamlingen drøftes halinspektørens rolle i forhold til bestyrelsen.

Rune har fået lavet et forslag til nye vedtægter som er delt rundt - sættes på dagsordenen til næste møde.

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444