Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 22. november 2011

1 Referater fra generalforsamling/bestyrelsesmøde 27/10
Ingen bemærkninger

2 Nyt fra formanden
Helle Kirkegaard har afholdt møde med IF Ådalens formand, Lars Schmidt.
IFÅ ønsker en afklaring på forholdene i spinningrummet.

Forslag til retningslinjer for brug af lokaler:
Placering af diverse rekvisitter m.m. i hallen og de forskellige lokaler er halbestyrelsens ansvar. Brugerne må påregne, at der løbende kan ske ændringer i forbindelse med opbevaring af effekter og indretning af lokaler. Halbestyrelsen forsøger til enhver tid at tilgodese flest mulige brugeres behov og ønsker og at udnytte hallen og de øvrige rum optimalt.
Halbestyreren arbejder ud fra disse retningslinjer - eventuelle ønsker, spørgsmål m.m. rettes til halbestyrelsen.

Til afslutninger og møder m.m. blandt hallens normale brugere, hvor hallen leverer mad/drikkevarer kan man efter aftale med halbestyrelsen låne lokaler ude beregning. Der kan dog blive tale om betaling for rengøring.
Det er ikke tilladt at medbringe mad- og drikkevarer i hallen - hverken til arrangementer/aktiviteter eller ved leje af lokaliteter, med mindre andet aftales med halbestyrelsen.

3 Nyt fra Ernst
Ingen bemærkninger

4 Nyt fra kassereren
Møde om halharmonisering - der er udsigt til 170.000 kroner mere ved eventuel vedtagelse
Har lige ansøgt om kassekredit på 150.000, da der er kommet flere store regninger som bevirker, at der til januar kan imødeses et minus på 120.000 kroner.
Har ikke kunnet få afklaring på, om hallen skylder moms.
Der er igen søgt om tilskud fra Nærkiosken i Hornslet.

5 Madordning/køkken m.m.
Fællesmøde med Ådalsskolen og Børnehuset affødte undersøgelse af muligheden for at lade hallen stå for en fælles madordning.
Ved forespørgsel til kommunen er det blevet afvist, at Børnehuset kan skyde det beløb på 123.000 kroner ind i ordningen, som er afsat til at Børnehuset selv får de nødvendige faciliteter.
Hallen er dog klar til alligevel at arbejde videre med et forslag, da man finder det i strid med kommunens tilkendegivelser om støtte til udvikling i lokalområderne.

På fællesmøde med skolen, har det indtil videre besluttet, at skolen undersøger muligheden for selv at starte en madordning op på skolen eller i hallen - indtil der findes en mere permanent ordning.
Mogens sender mail med containeroplysninger til bestyrelsen.

6 Mærkedage i lokalområdet
Frede køber gave til en fødselsdag.

7 Ideer og forslag til nyt tiltag
Ellen forhører sig på skolen, om hallen skal arrangere en halfest ved skolens 50 års jubilæum i 2012.

8 Næste møde
Torsdag 12. januar kl. 18.30 + julefrokost
Punkter til dagsorden sendes til Mogens senest 5. januar.
Fællesmøde med IF Ådalen 6. marts 2012 kl. 18.30 i Ådalshallen

9 Eventuelt
Ingen bemærkninger

Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444