Ådalshallen
 

Møde i halbestyrelsen 7. oktober 2010

1. Evaluering af jubilæumsfesten
Der er stor tilfredshed med afviklingen.
Overskud ca. 32.000 + gaver for 6.500 kroner.

2. Referat fra møde 2. september
Gulvet er lakeret, men der er nogle pletter som skal undersøges nærmere. Frede kontakter lakeringsfirmaet for at få dem til at kontakte Ernst.

Hallerne skal indsende materiale til kommunen om blandt andet den driftsmæssige situation med henblik på senere indkaldelse til møde med kommunen. Torben sender brev fra Frank Reckmann rundt til bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne kan enkeltpersoner ikke gøres ansvarlig for eventuelt underskud/gæld i hallen.

Hjertestarterkursus afholdes 1. december 18.30 - 20.30 - der kan deltage op til 12 personer.

Torben og Ernst har endnu ikke afholdt møde med Ådalsskolen

3. Regnskab 2009/2010 - budget 2010/2011
Der skal tages stilling til periodisering af varmeudgifter.
Rie undersøger grunden til, at revisoren skriver, at regnskabet i hovedtræk er i overensstemmelse med …
Klubhuset er nævnt et par steder i regnskabet - det skal slettes.
Der betales for to telefoner – Rie sender bilag til Ernst som undersøger, om den ene kan slettes.

4. Repræsentantskabsmøde og generalforsamling torsdag 28. oktober kl. 19
Rie laver 40 kopier af regnskabet og afleverer dem til Frede i begyndelsen af næste uge. Ellen indrykker annonce i Lokalavisen.
Torben finder en dirigent.
Ellen og Torben er på valg til bestyrelsen
Mogens reviderer indkaldelse og mailer den til Frede.
Rie går af som kasserer senest 1. januar på grund af arbejde - forskellige muligheder undersøges
Torben tager et år mere, og så er det uigenkaldeligt farvel til formandsposten

5. Orientering fra halbestyreren
Efter at der er lavet fliser ved hoveddøren, er der problemer med meget regnvand.

Der er kommet nye regler fra JHF om opstregning af halgulv - Ernst undersøger nærmere.

Virklund har lappet bagnet og målnet - men det kan ikke holde til flere reparationer. To bagnet koster cirka 12.000 - kan højest holde en sæson mere.

6. Fonde, kommunen + diverse
Der er mulighed for at søge penge ved Lions til nyanskaffelser.

Der er ønske om et bagtæppe i hallen fra blandt andet skolens side. Torben siger til skolen, at hallen gerne vil medvirke til at skaffe tæppe/ansøge midler - skolen anmodes om at udforme ansøgningen.

7. Visionsmøde mandag 11. oktober 19 - 21.30 i Arenaen
- vores opgaver i den forbindelse
Annoncen er ved en fejl ikke kommet med i Lokalavisen.
Torben undersøger, om der kan lånes headset et sted.
Torben køber kaffe, øl, vand og krus.
Ellen byder velkommen

8. Næste møde
Generalforsamling torsdag 28. oktober kl. 19 - bestyrelsen mødes kl. 18.45. 8.

9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444