Ådalshallen
 

Møde med IF Ådalen 2011

Én gang årligt afholder bestyrelserne for Ådalshallen og IF Ådalen et fællesmøde for at drøfte aktuelle emner af fælles interesse.

Fællesmøde for bestyrelserne i IF Ådalen og Ådalshallen
tirsdag 8. marts 2011 kl. 18.30 i Ådalshallen


1  Siden sidst
Hallen har fået ny kasserer - Morten Rasmussen - som har været forbi og banket på Ivars dør for lige at hilse på idrætsforeningens kasserer.

2. Manglende bestyrelsesmedlem i Ådalshallen
Der er endnu ikke fundet et nyt medlem. Der er tanker om at sondere muligheden for , at hal og idrætsforening nærmer sig hinanden i et nærmere samarbejde - måske i en helt anden struktur end i dag. På den måde vil problemet løse sig selv.
Indtil der findes en ny struktur består halbestyrelsen kun af seks medlemmer.
IFÅ har flere medlemmer i hallens repræsentantskab som ikke mere kommer i hal/forening.

3. Tæppe til opdeling af hallen
Halbestyrelsen vil på næste bestyrelsesmøde drøfte, om der kan købes et tæppe til vintersæsonen - og melder derefter tilbage til IFÅ.

4. Hallens fremtidige drift og tilskud m.m.
Fordeling af haltilskud behandles på møde i PUK-udvalget 16. marts.
Der er to forslag i spil - de kommer i høring inden den endelige beslutning i byrådet.
Når hallen får forslagene til høring, sendes de videre til IFÅ.
Vi skal ikke forvente at få flere penge hverken nu eller de kommende år - heller ikke til haludvidelse og/eller større driftsudgifter.
Nye aktiviteter med forebyggelse og genoptræning åbner dog mulighed for øget kommunalt tilskud.

Idrætsforeningen ønsker mulighed for at lave arrangementer, hvor de selv står for bespisning.
Hallen vil drøfte, om der kan laves forskellige modeller for at bruge hallen på forskellige betingelser.
Alt efter hvad man kommer frem til, er IFÅ parat til at arrangere noget til efteråret.

Da der ikke er umiddelbar udsigt til, at Syddjurs Kommune laver et bookingsystem til booking af haltid for enkeltbrugere, vil hallen nu overveje muligheden for køb af bookingsystem.
I den forbindelse kan det også være aktuelt med et nyt nøgle-/låsesystem.
IFÅ er positive for at bidrage til begge dele.

5. Status for de to nedsatte arbejdsgrupper vedrørende hallens fremtid m.m.
Udvalget som skal se på en ny struktur har endnu ikke holdt møde - der vil blive indkaldt om cirka tre uger. Det kan i den forbindelse være en god idé at se på, hvordan Midtdjurs arbejder sammen i en fælles ledelse af hal og idrætsforening.

Om cirka 14 dage indkaldes til møde i gruppen som skal se på nye udnyttelsesmuligheder af hallen - såvel af de eksisterende lokaler som ved en udvidelse af disse.
Bemærk at der på lokalrådets generalforsamling i april bliver mulighed for at diskutere fremtidsplaner m.m.

6. Eventuelt
Amorsens mindelegat - ingen forslag.
Børnedyrskue Kr. Himmelfartsdag 2. juni – flere frivillige er meget velkomne.

Multibane - der er planer om at lave et brugerråd. Måske er der penge tilbage til indkøb af hockeystave.

7. Næste møde
Der er ikke behov for halfordelingsmøde.
Falck bruger alle deres timer.
Næste møde tirsdag 6. marts 2012.
Ådalshallen - Ådalen 2b - Skørring - 8544 Mørke - tlf. 8697 4444